لیست قیمتهای جدید میلرلایت در جدول زیر قابل مشاهده می باشد. شما به ازای خرید سالیانه هر پلن از 30 درصد تخفیف میلرلایت بهره مند خواهید شد.

دقت داشته باشید برای اکانت های بالا تر از 50 هزارتایی، ارسال ایمیل به صورت محدود خواهد بود. تمامی اکانت های سالانه بالاتر از 50 هزار در هر ماه از مدت اشتراکشان حداکثر می توانند 6 مرتبه ارسال به لیست ایمیل مشتریانشان داشته باشند. بنابراین به ازای هر اکانت سالانه بالاتر از 50 هزارتایی شما می توانید 72 مرتبه ارسال ایمیل در طول یک سال داشته باشید (هر ماه 6 ایمیل)
84$ سالیانه
1001 تا 2500
تعداد ‌مشتری ‌محدود
ارسال ‌ایمیل‌ نامحدود
168$ سالیانه
2501تا 5000
تعداد ‌مشتری ‌محدود
ارسال ‌ایمیل‌ نامحدود
294$ سالیانه
5001تا10000
تعداد ‌مشتری ‌محدود
ارسال ‌ایمیل‌ نامحدود
420$ سالیانه
10001تا 15000
تعداد ‌مشتری ‌محدود
ارسال ‌ایمیل‌ نامحدود
546$ سالیانه
15001تا 20000
تعداد ‌مشتری ‌محدود
ارسال ‌ایمیل‌ نامحدود
672$ سالیانه
20001تا25000
تعداد ‌مشتری ‌محدود
ارسال ‌ایمیل‌ نامحدود
798$ سالیانه
25001تا30000
تعداد ‌مشتری ‌محدود
ارسال ‌ایمیل‌ نامحدود
924$ سالیانه
30001تا35000
تعداد ‌مشتری ‌محدود
ارسال ‌ایمیل‌ نامحدود
1008$ سالیانه
35001تا40000
تعداد ‌مشتری ‌محدود
ارسال ‌ایمیل‌ نامحدود
1092$ سالیانه
40001تا45000
تعداد ‌مشتری ‌محدود
ارسال ‌ایمیل‌ نامحدود
1176$ سالیانه
45001تا 50000
تعداد ‌مشتری ‌محدود
ارسال ‌ نامحدود
175$ ماهیانه
تعداد مشتری 50001 تا 60000 و تعداد ایمیل ها720000
تعداد ‌مشتری ‌محدود
ارسال ایمیل ‌ محدود
190$ ماهیانه
تعداد مشتری60001تا70000 و تعداد ایمیل ها 840000
تعداد ‌مشتری ‌محدود
ارسال ‌ محدود
200$ ماهیانه
تعداد مشتری 70001 تا 80000 و تعداد ایمیل ها 960000
تعداد ‌مشتری ‌محدود
ارسال ‌ محدود
225$ ماهیانه
تعداد مشتری 80000 تا 90000 و تعداد ایمیل ها 1080000
تعداد ‌مشتری ‌محدود
ارسال ‌ محدود
240$ ماهیانه
تعداد مشتری 90,001 تا 100,000و تعدا ایمیل ها1,200,000
تعداد ‌مشتری ‌محدود
ارسال ‌ محدود
260$ ماهیانه
تعداد مشتری 100,001تا110,000و تعداد ایمیل ها 1,320,000
تعداد ‌مشتری ‌محدود
ارسال ‌ محدود
290$ ماهیانه
تعدادمشتری 110,001تا120,000 و تعداد ایمیل ها 1,440,000
تعداد ‌مشتری ‌محدود
ارسال ‌ محدود
310$ ماهیانه
تعداد مشتری120,001تا130,000 و تعداد ایمیل ها 1,560,000
تعداد ‌مشتری ‌محدود
ارسال ‌ محدود
325$ ماهیانه
تعداد مشتری130,001 تا140,000 وتعداد ایمیل ها1,680,000
تعداد مشتری ‌محدود
ارسال ‌ محدود
340$ ماهیانه
تعداد مشتری140,001 تا 150,000 وتعداد ایمیل ها1,800,000
تعداد مشتری ‌محدود
ارسال ‌ محدود
360$ ماهیانه
تعداد مشتری150,000 تا 160,000 وتعداد ایمیل ها1,920,000
تعداد مشتری ‌محدود
ارسال ‌ محدود
380$ ماهیانه
تعداد مشتری160,001 تا 170,000 وتعداد ایمیل ها2,040,000
تعداد مشتری ‌محدود
ارسال ‌ محدود
400$ ماهیانه
تعداد مشتری170,001 تا 180,000 وتعداد ایمیل ها2,160,000
تعداد مشتری ‌محدود
ارسال ‌ محدود
420$ ماهیانه
تعداد مشتری180,001 تا 190,000 وتعداد ایمیل ها2,280,000
تعداد مشتری ‌محدود
ارسال ‌ محدود
440$ ماهیانه
تعداد مشتری190,001 تا 200,000 وتعداد ایمیل ها2,400,000
تعداد مشتری ‌محدود
ارسال ‌ محدود
490$ ماهیانه
تعداد مشتری200,001 تا 220,000 وتعداد ایمیل ها2,640,000
تعداد مشتری ‌محدود
ارسال ‌ محدود
540$ ماهیانه
تعداد مشتری220,001 تا 240,000 وتعداد ایمیل ها2,880,000
تعداد مشتری ‌محدود
ارسال ‌ محدود
590$ ماهیانه
تعداد مشتری240,001 تا 260,000 وتعداد ایمیل ها3,120,000
تعداد مشتری ‌محدود
ارسال ‌ محدود
620$ ماهیانه
تعداد مشتری260,001 تا 280,000 وتعداد ایمیل ها3,360,000
تعداد مشتری ‌محدود
ارسال ‌ محدود
650$ ماهیانه
تعداد مشتری280,000 تا 300,000 وتعداد ایمیل ها3,600,000
تعداد مشتری ‌محدود
ارسال ‌ محدود
700$ ماهیانه
تعداد مشتری300,001 تا 320,000 وتعداد ایمیل ها3,840,000
تعداد مشتری ‌محدود
ارسال ‌ محدود
740$ ماهیانه
تعداد مشتری320,001 تا340,000 وتعداد ایمیل ها4,080,000
تعداد مشتری ‌محدود
ارسال ‌ محدود
782$ ماهیانه
تعداد مشتری340,001 تا 360,000 وتعداد ایمیل ها4,320,000
تعداد مشتری ‌محدود
ارسال ‌ محدود
820$ ماهیانه
تعداد مشتری360,001 تا 380,000 وتعداد ایمیل ها4,560,000
تعداد مشتری ‌محدود
ارسال ‌ محدود
850$ ماهیانه
تعداد مشتری380,001 تا 400,000 وتعداد ایمیل ها4,800,000
تعداد مشتری ‌محدود
ارسال ‌ محدود
900$ ماهیانه
تعداد مشتری400,001 تا 420,000 وتعداد ایمیل ها5,040,000
تعداد مشتری ‌محدود
ارسال ‌ محدود
950$ ماهیانه
تعداد مشتری420,001 تا 440,000 وتعداد ایمیل ها5,280,000
تعداد مشتری ‌محدود
ارسال ‌ محدود
1000$ ماهیانه
تعداد مشتری440,001 تا 460,000 وتعداد ایمیل ها5,520,000
تعداد مشتری ‌محدود
ارسال ‌ محدود
1050$ ماهیانه
تعداد مشتری460,001 تا 480,000 وتعداد ایمیل ها5,760,000
تعداد مشتری ‌محدود
ارسال ‌ محدود
1100$ ماهیانه
تعداد مشتری480,001 تا 500,000 وتعداد ایمیل ها6,000,000
تعداد مشتری ‌محدود
ارسال ‌ محدود
1140$ ماهیانه
تعداد مشتری500,001 تا 520,000 وتعداد ایمیل ها6,240,000
تعداد مشتری ‌محدود
ارسال ‌ محدود
1180$ ماهیانه
تعداد مشتری520,001 تا540,000 وتعداد ایمیل ها6,480,000
تعداد مشتری ‌محدود
ارسال ‌ محدود
1220$ ماهیانه
تعداد مشتری540,001 تا560,000 وتعداد ایمیل ها6,720,000
تعداد مشتری ‌محدود
ارسال ‌ محدود
1250$ ماهیانه
تعداد مشتری560,001 تا580,000 وتعداد ایمیل ها6,960,000
تعداد مشتری ‌محدود
ارسال ‌ محدود
1275$ ماهیانه
تعداد مشتری580,000 تا600,000 وتعداد ایمیل ها7,200,000
تعداد مشتری ‌محدود
ارسال ‌ محدود